Njoftime

Njoftim për tarifen vjetore

Njoftim për tarifen vjetore Bazuar në Vendimin nr.417,date 25.6.2014 "Për miratimin e tari fav e të Lejeve të Mjedisit". 1. Njoftohen të gjithë operatorët e instalimeve të Tipit C të pagua jnë tarifën vjetore prej 2000 (dy mijë lekësh) në llogarine bankare të Aparatit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit 2.Tarifa vjetore të paguhet brenda 3-mujorit të parë të vitit dhe n jë kopje e mandat pagesës dorëzohet pranë DRM Dibër 3.Tarifa të derdhet nga kërkuesi në lloga rinë bankare të Aparatit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe shuma e derdhur është e p akthyeshme


Publikuar 29-03-2018

Njoftim për tarifen vjetore

Njoftim për tarifen vjetore Bazuar në Vendimin nr.417,date 25.6.2014 "Për miratimin e tari fav e të Lejeve të Mjedisit". 1. Njoftohen të gjithë operatorët e instalimeve të Tipit C të pagua jnë tarifën vjetore prej 2000 (dy mijë lekësh) në llogarine bankare të Aparatit të Minist ris ë së Turizmit dhe Mjedisit 2.Tarifa vjetore të paguhet brenda 3-mujorit të parë të vitit dhe një kopje e mandat pagesës dorëzohet pranë DRM Dibër 3.Tarifa të derdhet nga kërkuesi në lloga rinë bankare të Aparatit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe shuma e derdhur ësh të e pakthyeshme.


Publikuar 29-03-2018

Njoftim mbi raportet e vetmonitorimit

Njoftim për Raportet e Vetmonitorimit Njoftohen të gjithë subjektet e Qarkut Korçë, të paji su ra me Lejë Mjedisi Tipi A, B dhe C,në bazë të: Vendimit Nr. 419, datë 25.06.2014, “Për mira t imin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për Leje Mjedisi të Tipave A, B dhe C , Për transferimin e Lejeve nga një subjekt te tjetri , të kushteve për leje respektive të mj edisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente der i në lëshimin e tyre nga QKL-ja”, Në bazë të Ligjit 10 448 date 14.7.2011 Per lejet e Mjedisi t, Ligjit 10 431 date 9.6.2011 per Mbrojtjen e Mjedisit, duhet te monitorojne shkarkimet e ty re dhe të raportojnë pranë Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Korçë çdo 6 muaj duke filluar nga d ita e marrjes së lejes në QKL Subjektet në bazë të kushteve të vendosura në Lejën Mjedisore d uhet të monitorojnë shkarkimet e tyre dhe të Raportojnë pranë DRM Korçë çdo 6 muaj/3 muaj ( s ipas kushteve në lejen mjedisore ) duke filluar nga dita e marrjes së Lejes ne QKB


Publikuar 28-03-2018

Njoftim mbi raportet e vetmonitorimit

Njoftim për Raportet e Vetmonitorimit Njoftohen të gjithë subjektet e Qarkut Dibër, të paji su ra me Lejë Mjedisi Tipi A, B dhe C,në bazë të: Vendimit Nr. 419, datë 25.06.2014, “Për mira t imin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për Leje Mjedisi të Tipave A, B dhe C , Për transferimin e Lejeve nga një subjekt te tjetri , të kushteve për leje respektive të mje disit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente der i në lëshimin e tyre nga QKL-ja”, Në bazë të Ligjit 10 448 date 14.7.2011 Per lejet e Mjedisi t, Ligjit 10 431 date 9.6.2011 per Mbrojtjen e Mjedisit, duhet te monitorojne shkarkimet e tyr e dhe të raportojnë pranë Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Dibër çdo 6 muaj duke filluar nga d ita e marrjes së lejes në QKL Subjektet në bazë të kushteve të vendosura në Lejën Mjedisore d uhet të monitorojnë shkarkimet e tyre dhe të Raportojnë pranë DRM Dibër çdo 6 muaj/3 muaj ( s ipas kushteve në lejen mjedisore ) duke filluar nga dita e marrjes së Lejes ne QKB


Publikuar 27-03-2018